ก้าวสำคัญสู่ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001

ในปัจจุบันนั้นหลายประเทศทั่วโลกกำลังจัดการกับเรื่องของการใช้พลังงานที่นับวันนั้นก็มีแต่จะยิ่งใช้หมดไปอย่างสิ้นเปลือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยกันรณรงค์ และหันมาใส่ใจเรื่องานใช้พลังงานกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรฐาน ISO 50001 คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ เนื่องด้วยวิกฤติพลังงานนั้นเป็นประเด็นที่ทุกคนทั่วโลกควรให้ความสําคัญไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

 

และเนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานในปัจจุบันนั้นมีการปรับราคาสูงขึ้นมากทั้งในด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และพลังงานเชื้อเพลิงต่าง ๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนมากจะให้ความสําคัญกับการจัดการต้นทุนในด้านอื่น ๆ มากกว่า เช่น วัตถุดิบ แต่ในเมื่อราคาพลังงานมีความไม่แน่นอนสูง ทําให้องค์กรต่าง ๆ หันมามองเรื่องประสิทธิภาพ และความมั่นคงในการจัดการพลังงานมากขึ้น โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดทํามาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เพราะเห็นว่า โลกกําลังเผชิญกับวิกฤติด้านน้ํามัน จําเป็นต้องมีมาตรฐานที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการพลังงานให้องค์กรต่าง ๆ ได้นําไปใช้

 

ISO เชื่อว่าหลักการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วโลกลงได้ถึงร้อยละ 20 โดยครอบคลุมมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เช่น ประสิทธิภาพ และสมรรถนะการจ่ายพลังงาน วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน มีการทําระบบวัดประสิทธิภาพพลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร และการรายงานผลการใช้พลังงาน เป็นต้น ซึ่ง ISO 50001 ถือเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจให้ผู้ประกอบการนําไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และทั่วโลกให้ความสนใจมาตลอด และหากองค์กรที่นํามาตรฐาน ISO 50001 ไปใช้ ก็ยังจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อาทิ

 

  • ลดอุปสรรคทางการค้าจากนโยบายด้านพลังงาน
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างตลาดโลกสําหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงาน
  • สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงาน
  • ช่วยสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้านพลังงาน
  • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงการปรับนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน

 

โดยในปัจจุบันนั้นได้มีการผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐาน ISO 50001 มากขึ้นเพื่อที่จะได้นําหลักการต่าง ๆ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย